गतानुगतिको लोकः

(~20 min.)
अत्र श्रवणार्थम् अथवा Download कृते ।

कालिदासस्य समये विमानानि आसन्!

(~7 min.)
अत्र श्रवणार्थम् अथवा Download कृते ।

nirvAchanAni

(~7 min.)
अत्र श्रवणार्थम् अथवा Download कृते ।

shabda-brahmA!

ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥

(~15 min.)
अत्र श्रवणार्थम् अथवा Download कृते ।

Exploring dimensions of Samskritam through shlokas

उच्यन्तेऽत्र केचन श्लोकाः संस्कृतस्य विभिन्नान् आयामान् कथयितुम् …

(~22 min.)
अत्र श्रवणार्थम् अथवा Download कृते ।

trayaH raamaaH

(~22 min.)
अत्र श्रवणार्थम् अथवा Download कृते ।

उल्लेखितम् अद्यतने वचने एतत् अभिनवम् podcast – kalidasa.blogspot.com

shibiraaNi

(~12 min.)
अत्र श्रवणार्थम् अथवा Download कृते ।