shibiraaNi

(~12 min.)
अत्र श्रवणार्थम् अथवा Download कृते ।

Advertisements

3 responses to “shibiraaNi

  1. पञ्चमं वारं अगच्छः! भवतो विवाहः निश्चयेन न अभवत् इति मन्ये 🙂
    सार्धएकवर्शाय नियतरूपेण संस्कृतं पठनस्मि। अस्मादृशेभ्यः अग्रे पन्थानः के स्युः इति तव अभिप्रायः अपु तु अस्मिन् विशये तव पदितपन्थाः कः इति कृपया वाग्मुद्रणं करु। अत्यन्तं श्लाघमानकार्याय अभिनन्दनानि।

    • वाक्पतिः खल्वहम् 🙂

      पठनविषये यथाशक्ति वदिष्यामि । धन्यवादः ।

  2. “श्लाघनीयाय कार्याय” इति अपेक्षे। इदं कार्यं सर्वदा न श्लाघते इति तु स्पष्टम्। 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s