कालिदासस्य समये विमानानि आसन्!

(~7 min.)
अत्र श्रवणार्थम् अथवा Download कृते ।

Advertisements

One response to “कालिदासस्य समये विमानानि आसन्!

  1. संस्कृतक्षेत्रे आन्तर्जालिककार्यं सराहनीयम् । अत्र कतिपयपृष्ठा अनुन्मुक्ता दृश्यन्ते । यथा- “गतानुगैको लोकः”, “कालिदासस्य समये विमानानि आसन्” इत्यादयः । किममपि साहाय्यम आवश्यकं चेत् चूच्यताम् । धन्यवादा:
    ड० विभूति लोचन शर्मा
    वरोलेण्डविश्वविद्यालयः, कोकराझार, वि.टि.चि. असम
    दुऱवाणी- 09435364570

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s