Tag Archives: चलच्चित्रम्

shabda-brahmA!

ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥

(~15 min.)
अत्र श्रवणार्थम् अथवा Download कृते ।

Advertisements

paramparaa

(~30 min.)
अत्र श्रवणार्थम् अथवा Download कृते ।

Kings Canyon

गते सप्ताहे अमेरिकायाम् memorial day निमित्तीकृत्य दिनत्रयस्य विरामः आसीत् । वस्तुतः एतत् दिनं ग्रीष्मकालस्य आरम्भः इति गणयितुं शक्यम् । दिनद्वयपर्यन्तं भ्रमणार्थं कालिफोर्निया राज्ये विद्यमानम् Kings Canyon राष्ट्रियोपवनम् अगच्छम् । शनिवासरे अपराह्णे लास् अन्जेलिस् विमानस्थानकं प्राप्य ततः पञ्चघण्टात्मकप्रयाणे प्रवृत्तः उपवनं प्रति । सायं पञ्चवादनं परितः उपवनं प्राविशम् ।

मार्गे किञ्चित् विरामार्थं स्तोकं विरम्य …

प्रथमम् General Grant Grove गत्वा प्रांशून् वृक्षान् अपश्यम् । पतितवृक्षस्य गर्भे च अचलम् !


तदनु Cedar Grove अतिक्रम्य कस्मिंश्चित् वनवासस्थले निद्राणवान् । भानुवासरे प्रातः पञ्चवादने एव उत्थाय वनभ्रमणे पादार्पणमकरवम् । यतः ऊनविंशतिः मैलिपरिमितं चलनम् अष्टसु घण्टासु समाप्य पुनः विमानस्थानकं प्रति निर्गन्तव्यमासीत् । भानुवासरे रात्रावेव मम प्रत्यागमनं नियोजितम् ।

तत्र Paradise valley वनवीथिकया Upper paradise valley प्रति प्रातिष्ठे । पादोनपञ्चमैलि यावत् दूरे मिस्ट् नाम्ना जलपातं प्राप्तवान् ।

अचिरेण पुनः नाककन्दरं प्रति पथिकोभवम् ।

मिस्ट् जलपातात् परिश्रमः करणीयः नाककन्दरं प्राप्तुम्, औन्नत्यात् । प्राप्य रम्ये तस्मिन् प्रदेशे चलनस्य फलमिव दृष्टवान् ।

अथ चतस्रः घण्टाः यावत् पद्भ्यां चलित्वा upper Paradise आसाद्य निवर्तनीयमिति अनिच्छन्नपि कृतमनस्कः प्रत्यागच्छामि स्म ।

एवमूनविंशतिमैलि यावद्वनविहारं समाप्य कथञ्चित् शक्तिं सम्पाद्य अपराह्णे विमानस्थानकं प्रति मार्गारूढोभवम् ।

North Face

(~9 min.)
अत्र श्रवणार्थम् अथवा Download कृते ।